1. Disclaimer

    2. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld en geplaatst met gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Desondanks kan MOA juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie niet te allen tijde garanderen. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. 

      De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. MOA behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. MOA staat niet in voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. MOA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, of niet juist functioneren van de website. MOA heeft waar nodig en voor zover mogelijk de vereiste rechten op het gepresenteerde beeld-, geluid- en filmmateriaal verkregen. Instellingen en/of personen die toch menen dat hun rechten zijn geschonden, worden verzocht contact op te nemen met MOA. MOA, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, gesproken tekst, muziek, beeld- en filmmateriaal. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MOA en/of de rechthebbende. Aan prijsopgaven op deze website kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend. Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. MOA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze websites. De totstandkoming van de online presentatie van de Armando Collectie is mogelijk gemaakt door een substantiële subsidie van het Ministerie van OC&W, subsidieregeling Digitaliseren met Beleid. 

      Heeft u suggesties voor verbetering van de website van MOA, dan vernemen wij dat graag via info@moa.nl, of  T 030 890 54 60.