Mag mijn werkgever mijn standplaats wijzigen?

Soms wil een werkgever de standplaats van een werknemer eenzijdig wijzigen of de werknemer gedwongen overplaatsen naar een andere vestiging. Kan dit zomaar en moet de werknemer hieraan meewerken? In principe is het de werkgever niet toegestaan om zomaar de standplaats te wijzigen. Maar op deze regel bestaat een uitzondering. Vaak is in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat de werkgever gerechtigd is de standplaats te wijzigen.

Wijzigingsbeding

Indien in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen dan mag de werkgever overgaan tot het wijzigen van de werkplaats. Er moet wel sprake van een zwaarwegend belang zijn wat zorgt voor het afwijken van het belang van de werknemer. Bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever.
Verder zou de werkgever in bepaalde gevallen een beroep kunnen doen op het instructierecht of op goed werknemerschap.

Instructierecht

Het instructierecht is in de wet gedefinieerd en houdt in dat de werknemer verplicht is zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid en de voorschriften ter bevordering van de goede orde binnen de onderneming. In tegenstelling tot arbeidsvoorwaarden, worden voorschriften die vallen onder het instructierecht eenzijdig door de werkgever opgesteld en opgelegd. Het recht om instructies te geven is niet onbeperkt, maar wordt begrensd door wat er onder andere in de arbeidsovereenkomst, cao en het goed werkgeverschap is bepaald. Het is voor een werknemer niet verplicht om instructies op te volgen die het recht op privacy schaden of instructies die in strijd zijn met een bepaling in zijn arbeidsovereenkomst. Onder instructie kan men dus verstaan dat een werknemer de opdracht krijg om tijdelijk elders werkzaamheden te verrichten. In het algemeen zal een overplaatsing sneller neigen naar een wijziging van arbeidsvoorwaarden als gevolg waarvan de werkgever geen beroep kan doen op zijn instructierecht.

Goed Werknemerschap

Er is instemming van een werknemer nodig als er in de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. Werkgevers doen in dit geval vaak een beroep op goed werknemerschap. Ook hier moet er een belangenafweging worden gemaakt. Zo’n belangenafweging komt neer op de vraag of een overplaatsing wegens gewijzigde omstandigheden redelijk is.

In het stoof/mammoet arrest heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag wanneer een aanbod van de werkgever tot wijziging van de arbeidsovereenkomst redelijk is. Ter beoordeling van deze vraag zijn de volgende drie criteria geformuleerd:
1) is er sprake van gewijzigde omstandigheden die nopen tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst;
2) is het gedane voorstel tot wijziging van de overeenkomst in het licht van alle omstandigheden van het geval redelijk;
3) kan aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer worden gevergd

Bij het bepalen van een wijziging standplaats moet de werkgever dus wel redelijk te werk gaan.. De werkgever moet rekening houden met gerechtvaardigde belangen van de werknemer. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de werknemer als tegemoetkoming een hogere reiskostenvergoeding ontvangt of gedeeltelijk tijdens werktijd mag reizen. Hierover moeten de werkgever en werknemer samen uitkomen.

Kortom, het wijzigen van de standplaats wordt makkelijker als er sprake is van een eenzijdige wijzigingsbeding. Desondanks dat dient er altijd een belangenafweging gemaakt te worden.

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.